Enlarge the map

KNYAZHIY TEREM, restaurant

Kharkiv, Sumska st., 35
(057) 7511089