Enlarge the map

SATORI, restaurant

Kharkiv, Freedom sq., 7 hotel "Kharkiv"
(057) 7520496