Enlarge the map

TOKIO, Sushi Bar

Kharkiv, Kosmichna st., 21
(057) 7011404