Enlarge the map

YUBILEYNAYA, hotel

Balakliya, sq. V. I. Kazmiruk, 13
(05749) 51871