Enlarge the map

TSENTRALNAYA, hotel

Bogoduhiv, Kirova sq., 20
(05758) 32297