Enlarge the map

LOZOVAYA, hotel

Lozova, Parizhskoy Kommuny, 4
(05745) 22091